(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-3 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรทุกคน และทุกเขตพื้นที่การศึกษา อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-3 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรทุกคน และทุกเขตพื้นที่การศึกษา อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลักสูตร/วิชาที่เปิดสอน