(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   31 ม.ค. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1289 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558  ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
แนะนำหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมแม่เหล็ก
แม่เหล็ก ตอนที่ 1/3
แม่เหล็ก ตอนที่ 2/3
แม่เหล็ก ตอนที่ 3/3
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1/4
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2/4
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3/4
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4/4
การใช้คำถาม
การใช้คำถาม ตอนที่ 1/4
การใช้คำถาม ตอนที่ 2/4
การใช้คำถาม ตอนที่ 3/4
การใช้คำถาม ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4/4
การจำแนกพืช
เฟิร์น
พันธุ์ไม้ทะเลทราย
สวนพันธุ์ปาล์ม
สวนไม้ดอกไม้ประดับ
การจำแนกสัตว์
โครงสร้างของสัตว์
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 1/4
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 2/4
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 3/4
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 4/4
ร่างกายมนุษย์
ร่างกายของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 1/2
ร่างกายของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 2/2
ระบบลำเลียงเลือด
อัตราการเต้นของหัวใจ
รู้จักหิน
รู้จักหิน ตอนที่ 1/5
รู้จักหิน ตอนที่ 2/5
รู้จักหิน ตอนที่ 3/5
รู้จักหิน ตอนที่ 4/5
รู้จักหิน ตอนที่ 5/5
วัตถุ วัสดุ สสารและการเลือกใช้
วัตถุ วัสดุ และสสารแตกต่างกันอย่างไร ตอนที่ 2/2
เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย ตอนที่ 1/2
เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย ตอนที่ 2/2
วัตถุ วัสดุ และสสารแตกต่างกันอย่างไร ตอนที่ 1/2
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 1/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 2/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 3/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 4/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 5/5
มวล น้ำหนัก และแรง
มวล
น้ำหนัก
แรง
ความดันอากาศและความดันของเหลว
ความดันอากาศ และความดันของเหลว ตอนที่ 1/3
ความดันอากาศ และความดันของเหลว ตอนที่ 2/3
ความดันอากาศ และความดันของเหลว ตอนที่ 3/3
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 3/4
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 4/4
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 1/4
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 2/4
ดิน
องค์ประกอบของดิน
สมบัติของดิน ตอนที่ 3/3
สมบัติของดิน ตอนที่ 1/3
สมบัติของดิน ตอนที่ 2/3
การเปลี่ยนแปลงของหิน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 4/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 1/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 2/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 3/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร