(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   31 ม.ค. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  349 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
การคิดคืออะไร
ชนิดของการคิด
กลวิธีและเทคนิคในการพัฒนากระบวนการคิด
อาหารและสารอาหาร
วิเคราะห์รายการอาหาร และสรุปความสำคัญของสารอาหารแต่ละประเภท
การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย
การตรวจสอบสารอาหารประเภทต่างๆ
ฉลากโภชนาการ และการเขียนแผนผังมโนทัศน์ (อาหารและสารอาหาร)
ระบบในร่างกายมนุษย์
ระบบย่อยอาหาร
ตารางปริศนา : ระบบย่อยอาหาร
การหมุนเวียนเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร
สื่อความรู้เรื่องการหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ
แบบจำลองการทำงานของปอด
การวัดความจุอากาศของปอด
สรุปเรื่องระบบในร่างกายมนุษย์
การแยกสารผสม
เกมการจัดกลุ่มภาพวิธีการแยกสารผสม ตอนที่ 1/2
เกมการจัดกลุ่มภาพวิธีการแยกสารผสม ตอนที่ 2/2
การแยกองค์ประกอบของสีที่สกัดจากใบพืช
ตอบคำถามและสรุปเรื่องการแยกสาร
ธาตุและสารประกอบ
การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นด้วยไฟฟ้า
การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
การรวมตัวระหว่างธาตุแมกนีเซียมกับแก๊สออกซิเจนในอากาศ
การชุบตะปูเหล็กด้วยสังกะสี
สรุปความรู้เรื่องธาตุและสารประกอบ
ปฎิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงของสาร
ปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียม
อภิปรายผลการทำกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของสารและกิจกรรมปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียม
ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี ด้วยเกม X - O
ดินในท้องถิ่น
ลักษณะทั่วไปและองค์ประกอบของดิน
ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
สรุปและวิเคราะห์การสำรวจชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
ปัจจัยในการเกิดดิน
ความรู้เรื่องดินจากนักธรณีวิทยา
น้ำผิวดินและน้ำบาดาล
จำลองการกัดเซาะที่เกิดจากการกระทำของน้ำผิวดิน
จำลองการนำพา การสะสม และทับถมของตะกอนที่เกิดจากการกระทำของน้ำผิวดิน
เกมการ์ดภาพภูมิลักษณ์
จำลองการเกิดน้ำบาดาล
หินและวัฏจักรหิน
ศึกษาลักษณะของหิน
การเกิดหินอัคคี
การเกิดหินตะกอน
การเกิดหินแปร
ลักษณะทางกายภาพของหิน
วัฎจักรหิน
แหล่งแร่ในท้องถิ่น
ศึกษาและอภิปรายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
สำรวจแหล่งแร่
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแร่
การสะท้อนแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ
ภาพที่เกิดจากการสะท้อนผิวราบ
สรุปหลักการเกิดภาพจากการสะท้อนผิวราบ
การสะท้อนแสงของวัตถุผิวโค้ง
ภาพจากกระจกนูนและกระจกเว้า
การหักเหของแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การมองเห็นวัตถุในน้ำ
ผลที่เกิดจากแสงส่องผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน
การกระจายของแสง
การหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน
การสะท้อนกลับของแสง
สรุปการหักเหของแสง
การมองเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็น
การมองเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความผิดปกติของสายตาและการแก้ไข
ความรู้รอบตัวกับการอธิบายเรื่องการมองเห็น
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์บางและเลนส์นูน
การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นแสงสีของวัตถุ
วัตถุยอมให้แสงผ่านได้อย่างไร
แสงสีผ่านการแผ่นกรองแสงสี
การผสมแสงสี
สมดุลความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อสาร
อุณหภูมิกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ผลของความร้อนกับเส้นลวด
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร