(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 ส.ค. 2558  ถึง   30 พ.ย. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  812 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

โปรดระวัง!!!   แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียงได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก 


↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 1/3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 2/3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 3/3
การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
หลอดทดลอง
บีกเกอร์
กระบอกตวง
ปิเปต
กรวยกรอง
ช้อนตักสาร
ตะเกียงแอลกอฮอล์
ขวดวัดปริมาตร
เครื่องชั่งละเอียดแบบ Cent-O-Gram
เครื่องชั่งละเอียดแบบ Triple Beam
เซลล์ การลำเลียง
ศึกษารูปร่างและส่วนประกอบ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
ศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืช ตอนที่ 1/2
ศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืช ตอนที่ 2/2
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของเซลล์ พืชและเซลล์สัตว์
ทดลองการแพร่ของสาร และออสโมซิสของเซลล์พืช
การใช้กล้องจุลทรรศน์
ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 1/2
ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 2/2
การใช้กล้องจุลทรรศน์
การเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสง และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตอนที่ 1/2
การทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสง และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตอนที่ 2/2
อธิบายและสรุปผลการทดลอง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตอนที่ 1/2
อธิบายและสรุปผลการทดลอง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตอนที่ 2/2
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ส่วนประกอบของดอกไม้ ตอนที่ 1/3
ส่วนประกอบของดอกไม้ ตอนที่ 2/3
ส่วนประกอบของดอกไม้ ตอนที่ 3/3
ส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ของพืชดอกและการปฏิสนธิซ้อน
สารละลาย กรด เบส 1
การตรวจสอบความเป็นกรด - เบส และค่า pH ของสารละลาย ตอนที่ 1/3
การตรวจสอบความเป็นกรด - เบส และค่า pH ของสารละลาย ตอนที่ 2/3
การตรวจสอบความเป็นกรด - เบส และค่า pH ของสารละลาย ตอนที่ 3/3
ทฤษฎี กรด - เบส
เกมโดมิโน กรด - เบส
สารละลาย กรด เบส 2
การทดลองสมบัติบางประการของ สารละลายกรด – เบส 1 ตอนที่ 1/3
การทดลองสมบัติบางประการของ สารละลายกรด – เบส 1 ตอนที่ 2/3
การทดลองสมบัติบางประการของ สารละลายกรด – เบส 1 ตอนที่ 3/3
สารละลายกรด – เบส กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลกระทบของสารละลายกรด – เบส ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของน้ำ ตอนที่ 1/3
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของน้ำ ตอนที่ 2/3
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของน้ำ ตอนที่ 3/3
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลหะ
การกระจัดและปริมาณเวกเตอร์
วิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุ ตอนที่ 1/3
วิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุ ตอนที่ 2/3
วิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุ ตอนที่ 3/3
กิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้และสรุปความหมายของการกระจัด ตอนที่ 1/2
กิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้และสรุปความหมายของการกระจัด ตอนที่ 2/2
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
นิยามของอัตราเร็วและความเร็ว
อัตราเร็วขณะหนึ่งและความเร็วขณะหนึ่ง
การวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ศึกษาความเร็วในการตกอย่างอิสระของวัตถุและคำนวณหาความเร่ง ตอนที่ 1/2
ศึกษาความเร็วในการตกอย่างอิสระของวัตถุและคำนวณหาความเร่ง ตอนที่ 2/2
การรวมปริมาณเวกเตอร์
การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ ตอนที่ 1/2
การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ ตอนที่ 2/2
แรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุหยุดนิ่ง ตอนที่ 1/2
แรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุหยุดนิ่ง ตอนที่ 2/2
ไอน้ำในอากาศ
สำรวจรูปร่างและลักษณะของเมฆ
วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ตอนที่ 1/2
วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ตอนที่ 2/2
การเกิดน้ำค้างและพายุฟ้าคะนอง
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
แปลความหมายจากแผนที่อากาศ
เรียงความสูงของชั้นบรรยากาศ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก และรูโหว่ของชั้นโอโซน
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญ่า
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ และใช้เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับการทำแบบทดสอบของระบบ โดยแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร