(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 ส.ค. 2558  ถึง   30 พ.ย. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  863 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
แนวทางการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมเกมนิม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนัก
จุดประสงค์ของการทำกิจกรรมการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนัก
ตัวอย่างการตั้งคำถามที่มุ่งเน้นการเขียนและการให้เหตุผล ตอนที่ 1/2
ตัวอย่างการตั้งคำถามที่มุ่งเน้นการเขียนและการให้เหตุผล ตอนที่ 2/2
การเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม Sketchpad
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2
หลักการคิดคำนวณเบื้องต้น
การเล่นเกมส์ KEN KEN โดยใช้ตาราง 3X3
การเล่นเกมส์ KEN KEN โดยใช้ตาราง 4X4
การเล่นเกมส์ KEN KEN โดยใช้ตาราง 5X5 ตอนที่ 1/2
การเล่นเกมส์ KEN KEN โดยใช้ตาราง 5X5 ตอนที่ 2/2
การวัดผลคณิตศาสตร์ 1
แนวทางการวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 2-5
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 6-7
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 8-10
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 11-12
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 13-14
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 15-16
ตัวอย่างข้อสอบระดับนานาชาติ (IEA) ข้อที่ 17
การวัดผลคณิตศาสตร์ 2
การวัดผลคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 1/5
การวัดผลคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 2/5
การวัดผลคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 3/5
การวัดผลคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 4/5
การวัดผลคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 5/5
การวัดผลคณิตศาสตร์ 3
กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 ตอนที่ 1/3
กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 ตอนที่ 2/3
กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 ตอนที่ 3/3
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน PISA ตอนที่ 1/4
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน PISA ตอนที่ 2/4
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน PISA ตอนที่ 3/4
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน PISA ตอนที่ 4/4
การวัดผลคณิตศาสตร์ 4
แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์
กิจกรรมเกมนิม
โครงสร้างของระบบคณิตศาสตร์
การพิสูจน์ทฤษฎีจากกิจกรรมเกมนิม ตอนที่ 1/2
การพิสูจน์ทฤษฎีจากกิจกรรมเกมนิม ตอนที่ 2/2
จำนวนนับ
จำนวนและตัวเลข
จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1/6
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2/6
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3/6
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4/6
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5/6
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6/6
สมบัติจำนวนนับ
ทบทวนความรู้ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
หลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็ม
จำนวนตรงข้าม
ทบทวนความหมายของการคูณจำนวนนับ
หลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม
หลักเกณฑ์การหารจำนวนเต็ม
สมบัติของจำนวนเต็ม ตอนที่ 1/2
สมบัติของจำนวนเต็ม ตอนที่ 2/2
ทศนิยม เศษส่วน 1
กิจกรรมแนะนำจำนวนเต็มลบ
กิจกรรมเส้นทางการบวก
กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/3
กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/3
กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/3
ทศนิยม เศษส่วน 2
แนวคิดและหลักการดำเนินการของทศนิยม
ค่าประจำหลัก
ทศนิยม ตอนที่ 1/2
ทศนิยม ตอนที่ 2/2
เศษส่วน ตอนที่ 1/3
เศษส่วน ตอนที่ 2/3
เศษส่วน ตอนที่ 3/3
จำนวนเต็ม
การบวก ลบ เศษส่วน
การบวก ลบ เศษส่วนของพหุนาม
ตัวอย่างการนำเศษส่วนมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 1/2
ตัวอย่างการนำเศษส่วนมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 2/2
เส้นขนาน
สมบัติของเส้นขนาน
เส้นขนานและมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง
เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
ความเท่ากันทุกประการ
บทนิยามของความเท่ากันทุกประการ
สมบัติของความเท่ากันทุกประการ
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน ตอนที่ 1/5
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน ตอนที่ 2/5
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน ตอนที่ 3/5
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน ตอนที่ 4/5
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน ตอนที่ 5/5
ความคล้ายและการแปลงทางเรขาคณิต
ความคล้าย
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ตอนที่ 1/4
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ตอนที่ 2/4
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ตอนที่ 3/4
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ตอนที่ 4/4
การแปลงทางเรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิต
การเลื่อนขนาน ตอนที่ 1/2
การสะท้อน ตอนที่ 1/2
การสะท้อน ตอนที่ 2/2
การหมุน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1
แนวความคิดหลักเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2
กิจกรรม ห้องครัวของรจนา
กิจกรรม น่าคิด ตอนที่ 1/2
กิจกรรม น่าคิด ตอนที่ 2/2
กิจกรรม อย่างไรจึงเรียกว่าอ้วน
เฉลยแบบทดสอบ
โจทย์ปัญหาข้อที่ 1
โจทย์ปัญหาข้อที่ 2
โจทย์ปัญหาข้อที่ 3
โจทย์ปัญหาข้อที่ 4
โจทย์ปัญหาข้อที่ 5
อภิปรายปัญหาการจัดกิจกรรม
คำถามข้อที่ 1
คำถามข้อที่ 2
คำถามข้อที่ 3
คำถามข้อที่ 4
คำถามข้อที่ 5
คำถามข้อที่ 6
กิจกรรมปฏิทิน ตอนที่ 1/3
กิจกรรมปฎิทิน ตอนที่ 2/3
กิจกรรมปฎิทิน ตอนที่ 3/3
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 1/2
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 2/2
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ และใช้เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับการทำแบบทดสอบของระบบ โดยแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร