(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 ส.ค. 2558  ถึง   30 พ.ย. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1867 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก 

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์
กระบวนการคิดกับการสอนคณิตศาสตร์
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จำนวนและตัวเลข
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
ความหมายของจำนวนและการเขียนทศนิยม
ตัวเลขและระบบการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวอียิปต์
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวโรมัน
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวบาบิโลน
ระบบการเขียนตัวเลขของชาวมายัน
ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ
การใช้สัญลักษณ์พื้นฐานของตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนในระบบฐานอื่น ๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รหัสปริศนา
จำนวนนับ
การนับจำนวนนับ
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ
การอ่านตัวเลขที่เขียนแสดงจำนวนนับ
ค่าประจำหลัก
การเขียนจำนวนนับในรูปแบบกระจาย
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ
ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อย
การนำค่าประมาณไปใช้
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวก
ความหมายของการบวก
การใช้สื่อแผ่นตารางร้อย ประกอบการสอน ตอนที่ 1
การใช้สื่อประกอบการสอน เรื่อง การหาผลบวก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลบ
ความหมายของการลบ
การใช้สื่อแผ่นตารางร้อย ประกอบการสอน ตอนที่ 2
กิจกรรมส่งเสริมการบวกและการลบ
ผลบวกศูนย์เท่ากับเก้า ตอนที่ 1/2
ผลบวกศูนย์เท่ากับเก้า ตอนที่ 2/2
การบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินเก้า
กิจกรรมหนอนแทะ
โจทย์การบวกและการลบที่ใช้ในระดับประถมศึกษา
การคูณ
ความหมายของการคูณ
การหาผลคูณของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักโดยใช้ตารางการคูณ
การหาผลคูณของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การหาผลคูณของจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การใช้อุปกรณ์แท่งเนเปียร์ช่วยการหาผลคูณ
การใช้กล่องการคูณช่วยการหาผลคูณ
การหาร
ความหมายของการหาร
การหาผลหาร
การหารในลักษณะที่ 1
ขั้นตอนการหารยาว
การหารในลักษณะที่ 2
ตัวอย่างการเชื่อมโยงโจทย์ปัญหากับการหารในลักษณะที่ 1 และการหารในลักษณะที่ 2
การวัดความยาว ทิศ และแผนผัง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และหน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐาน
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน ตอนที่ 1/2
การวัดความยาวที่ใช้เครื่องมือ และชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน ตอนที่ 2/2
คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ระยะทาง กับ ระยะห่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
การเปรียบเทียบความยาว
ทิศ แผนผัง และมาตราส่วน
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
ส่วนประกอบและลักษณะของสามเหลี่ยม
การจำแนกประเภทของรูปสามเหลี่ยม
มุมภายในของของรูปสามเหลี่ยม
การจำแนกประเภทของรูปสี่เหลี่ยม
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
รูปเรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระนาบ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เส้นตรง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนของเส้นตรง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รังสีและมุม ตอนที่ 1/2
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รังสีและมุม ตอนที่ 2/2
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เส้นขนาน
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ GSP
การแนะนำโปรแกรม GSP
การแนะนำการสร้าง Pythagorean Tree โดยใช้โปรแกรม GSP
พิสูจน์ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอน เรื่อง แผนภูมิแท่ง โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอน เรื่อง พาย โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอน เรื่อง เศษส่วน โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอน เรื่อง มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้โปรแกรม GSP
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรม GSP
การสอนโจทย์ปัญหา
การสอนโจทย์ปัญหา
ลักษณะของปัญหาที่ดี
ลักษณะปัญหาคณิตศาสตร์
ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์
การสอนโจทย์ปัญหา 2
การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
เกณฑ์การประเมินการแก้โจทย์ปัญหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเก้โจทย์ปัญหา
การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์
หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิธีการและตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
ค่ายคณิตศาสตร์
แนวทางการจัดค่ายคณิตศาสตร์
รูปแบบการเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/4
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่1 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ และใช้เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับการทำแบบทดสอบของระบบ โดยแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร