(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  386 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียงได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก 

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
แนะนำหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมแม่เหล็ก
แม่เหล็ก ตอนที่ 1/3
แม่เหล็ก ตอนที่ 2/3
แม่เหล็ก ตอนที่ 3/3
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1/4
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2/4
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3/4
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4/4
การใช้คำถาม
การใช้คำถาม ตอนที่ 1/4
การใช้คำถาม ตอนที่ 2/4
การใช้คำถาม ตอนที่ 3/4
การใช้คำถาม ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4/4
การจำแนกพืช
เฟิร์น
พันธุ์ไม้ทะเลทราย
สวนพันธุ์ปาล์ม
สวนไม้ดอกไม้ประดับ
การจำแนกสัตว์
โครงสร้างของสัตว์
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 1/4
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 2/4
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 3/4
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 4/4
ร่างกายมนุษย์
ร่างกายของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 1/2
ร่างกายของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 2/2
ระบบลำเลียงเลือด
อัตราการเต้นของหัวใจ
รู้จักหิน
รู้จักหิน ตอนที่ 1/5
รู้จักหิน ตอนที่ 2/5
รู้จักหิน ตอนที่ 3/5
รู้จักหิน ตอนที่ 4/5
รู้จักหิน ตอนที่ 5/5
วัตถุ วัสดุ สสารและการเลือกใช้
วัตถุ วัสดุและสสารแตกต่างกันอย่างไร ตอนที่ 1/2
วัตถุ วัสดุและสสารแตกต่างกันอย่างไร ตอนที่ 2/2
เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย ตอนที่ 1/2
เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย ตอนที่ 2/2
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 1/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 2/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 3/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 4/5
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ ตอนที่ 5/5
มวล น้ำหนัก และแรง
มวล
น้ำหนัก
แรง
ความดันอากาศ และความดันของเหลว
ความดันอากาศ และความดันของเหลว ตอนที่ 1/3
ความดันอากาศ และความดันของเหลว ตอนที่ 2/3
ความดันอากาศ และความดันของเหลว ตอนที่ 3/3
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 1/4
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 2/4
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 3/4
รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ตอนที่ 4/4
ดิน
องค์ประกอบของดิน
สมบัติของดิน ตอนที่ 1/3
สมบัติของดิน ตอนที่ 2/3
สมบัติของดิน ตอนที่ 3/3
การเปลี่ยนแปลงของหิน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 1/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 2/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 3/4
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร