(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  244 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 2
เศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 1/4
เศษส่วน ตอนที่ 2/4
เศษส่วน ตอนที่ 3/4
เศษส่วน ตอนที่ 4/4
การบวก การลบ เศษส่วน
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
การเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละ และจำนวนคละเป็นเศษเกิน
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
การประมาณผลบวกเศษส่วน
การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ตอนที่ 1/2
การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ตอนที่ 2/2
การคูณ การหาร เศษส่วน
การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ
การคูณจำนวนนับด้วยเศษส่วน
เศษส่วนของเศษส่วนและการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนคละ
การหารเศษส่วน
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
ทศนิยม
ตัวอย่างการสอนความหมายของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
ตัวอย่างการสอนความหมายของทศนิยมสองตำแหน่ง
ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
การเปรียบเทียบทศนิยม
การบวก การลบ ทศนิยม
การบวกทศนิยม
การลบทศนิยม
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
การคูณทศนิยมกับทศนิยม
การคูณ การหาร ทศนิยม
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ ตอนที่ 1/2
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ ตอนที่ 2/2
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม ตอนที่ 1/2
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม ตอนที่ 2/2
ตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ตัวประกอบของจำนวนนับ และการหาตัวประกอบ
จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ
การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
การชั่ง
เครื่องมือชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
เครื่องมือชั่งที่มีหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยชั่งที่เป็นมาตรฐาน
การเปรียบเทียบน้ำหนัก
การคาดคะเนน้ำหนัก
วิธีการหาค่าดัชนีมวลกาย
การตวง
เครื่องตวงที่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
เครื่องตวงที่มีหน่วยเป็นมาตรฐาน
หน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐาน
การตวงของแห้งที่มีลักษณะหยาบ
การตวงของแห้งที่มีลักษณะละเอียด
การตวงของเหลว
การหาปริมาตรและความจุ
เงินและเวลา
ประวัติความเป็นมาของเงิน
ชนิดของเงินที่ใช้ในปัจจุบัน
ชนิดของเงินเหรียญ
ชนิดของธนบัตร
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเงิน
วิธีสังเกตธนบัตรจริงหรือปลอม
ความหมายและประวัติความเป็นมาของเวลา
การบอกเวลาโดยใช้นาฬิกา
การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 1/7
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 2/7
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 3/7
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 4/7
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 5/7
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 6/7
การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 7/7
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ความหมายของความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 1/3
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 2/3
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 3/3
การวิจัยในชั้นเรียน
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ตอนที่ 1/2
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ตอนที่ 2/2
แหล่งเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 1/4
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 2/4
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 3/4
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร