(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  140 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรกลาง ปีที่ 2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
กลไพ่ป๊อก ตอนที่ 1/2
กลไพ่ป๊อก ตอนที่ 2/2
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/5
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/5
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/5
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/5
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 5/5
คู่อันดับและกราฟ
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 1/3
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 2/3
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 3/3
การบวก การลบ การคูณ และการหาร พหุนาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารพหุนาม
เอกนาม
พหุนาม
พหุนามกับรูปเรขาคณิต
กราฟและสมการเชิงเส้น
กราฟและสมการเชิงเส้น ตอนที่ 1/5
กราฟและสมการเชิงเส้น ตอนที่ 2/5
กราฟและสมการเชิงเส้น ตอนที่ 3/5
กราฟและสมการเชิงเส้น ตอนที่ 4/5
กราฟและสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5/5
อัตราส่วนและร้อยละ
อัตราส่วน ตอนที่ 1/2
อัตราส่วน ตอนที่ 2/2
การตรวจอัตราส่วนที่เท่ากัน/อัตราส่วนของหลาย ๆ จำนวน
สัดส่วน
ร้อยละ
จำนวนจริง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนอตรรกยะ
จำนวนจริง ตอนที่ 1/3
จำนวนจริง ตอนที่ 2/3
จำนวนจริง ตอนที่ 3/3
การวัดและการประเมินผลตามแนว NT 1
หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/2
หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/2
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 1 ตอนที่ 1/4
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 1 ตอนที่ 2/4
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 1 ตอนที่ 3/4
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 1 ตอนที่ 4/4
การวัดและการประเมินผลตามแนว NT 2
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 2 ตอนที่ 1/5
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 2 ตอนที่ 2/5
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 2 ตอนที่ 3/5
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 2 ตอนที่ 4/5
การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับชาติ (NT) 2 ตอนที่ 5/5
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ PISA 1
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 1 “ปริภูมิและรูปร่าง” (1/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 1 “ปริภูมิและรูปร่าง” (2/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 1 “ปริภูมิและรูปร่าง” (3/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 1 “ปริภูมิและรูปร่าง” (4/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 1 “ปริภูมิและรูปร่าง” (5/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 1 “ปริภูมิและรูปร่าง” (6/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ PISA 2
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (1/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (2/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (3/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (4/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (5/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (6/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 2 “การเปลี่ยนและความสัมพันธ์” (7/7)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ PISA 3
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 3 “ปริมาณ” (1/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 3 “ปริมาณ” (2/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 3 “ปริมาณ” (3/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 3 “ปริมาณ” (4/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 3 “ปริมาณ” (5/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 3 “ปริมาณ” (6/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ PISA 4
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 4 “ความไม่แน่นอน” (1/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 4 “ความไม่แน่นอน” (2/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 4 “ความไม่แน่นอน” (3/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 4 “ความไม่แน่นอน” (4/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 4 “ความไม่แน่นอน” (5/6)
ตัวอย่างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนานาชาติ ตอนที่ 4 “ความไม่แน่นอน” (6/6)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad 1
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 1 (1/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 1 (2/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 1 (3/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 1 (4/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 1 (5/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad 2
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 2 (1/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 2 (2/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 2 (3/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 2 (4/5)
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ตอนที่ 2 (5/5)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สรุปเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/2
สรุปเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/2
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (1/6)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (2/6)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (3/6)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (4/6)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (5/6)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (6/6)
ค่ายคณิตศาสตร์ 1
แนวคิดในการจัดค่ายคณิตศาสตร์
จุดประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์
หลักการจัดค่ายคณิตศาสตร์
ลักษณะกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมนันทนาการในค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิชาการ
กิจกรรมของเล่นเชิงคณิตศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ 2
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิชาการ ตอนที่ 2 (1/4)
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิชาการ ตอนที่ 2 (2/4)
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิชาการ ตอนที่ 2 (3/4)
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิชาการ ตอนที่ 2 (4/4)
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดทางคณิตศาสตร์
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร