(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  243 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืช
ส่วนประกอบของดอกไม้
การถ่ายละอองเรณู
การปฏิสนธิ
การเกิดผล
การสืบพันธุ์ของสัตว์
วัฏจักรชีวิตของกบ
วัฏจักรชีวิตของจิ้งจกน้ำ
วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหม
การสืบพันธุ์ของสัตว์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตอนที่ 1/4
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตอนที่ 2/4
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตอนที่ 3/4
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตอนที่ 4/4
สมบัติของวัสดุด้านความแข็ง ความเหนียว และสภาพยืดหยุ่น
สมบัติของวัสดุด้านความแข็ง
สมบัติของวัสดุด้านความเหนียว
สมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น
สมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าและการนำความร้อน
สมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้า
สมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน ตอนที่ 1/2
สมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน ตอนที่ 2/2
ความหนาแน่นของวัสดุ
ความหนาแน่นของวัสดุ ตอนที่ 1/4
ความหนาแน่นของวัสดุ ตอนที่ 2/4
ความหนาแน่นของวัสดุ ตอนที่ 3/4
ความหนาแน่นของวัสดุ ตอนที่ 4/4
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ ตอนที่ 1/3
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ ตอนที่ 2/3
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ ตอนที่ 3/3
เสียงกับการได้ยิน
เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
เสียงมาถึงหูได้อย่างไร
เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร
แสงและการมองเห็น
แสงและการมองเห็น ตอนที่ 1/3
แสงและการมองเห็น ตอนที่ 2/3
แสงและการมองเห็น ตอนที่ 3/3
การสะท้อนและการหักเหของแสง
การสะท้อนของแสง
การหักเหของแสง
การกระจายของแสง
น้ำ
น้ำ ตอนที่ 1/3
น้ำ ตอนที่ 2/3
น้ำ ตอนที่ 3/3
อากาศและการเกิดลม
อากาศและการเกิดลม ตอนที่ 1/3
อากาศและการเกิดลม ตอนที่ 2/3
อากาศและการเกิดลม ตอนที่ 3/3
ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ
น้ำหมุนเวียนอย่างไร
เมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร
การเกิดลม และประโยชน์จากลม
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว ตอนที่ 1/3
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว ตอนที่ 2/3
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว ตอนที่ 3/3
อนุภาคและสถานะของสาร
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 1/4
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 2/4
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 3/4
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 4/4
คลื่นเสียง
คลื่นเสียง ตอนที่ 1/4
คลื่นเสียง ตอนที่ 2/4
คลื่นเสียง ตอนที่ 3/4
คลื่นเสียง ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 1/2
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 2/2
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ(ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร