(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  171 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
การคิดคืออะไร
ชนิดของการคิด
กลวิธีและเทคนิคในการพัฒนากระบวนการคิด
อาหารและสารอาหาร
การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย
วิเคราะห์รายการอาหาร และสรุปความสำคัญของสารอาหารแต่ละประเภท
การตรวจสอบสารอาหารประเภทต่าง ๆ
ฉลากโภชนาการ และการเขียนแผนผังมโนทัศน์ (อาหารและสารอาหาร)
ระบบในร่างกายมนุษย์
ระบบย่อยอาหาร
ตารางปริศนา : ระบบย่อยอาหาร
การหมุนเวียนเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร
สื่อความรู้เรื่องการหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ
แบบจำลองการทำงานของปอด
การวัดความจุอากาศของปอด
สรุปเรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์
การแยกสารผสม
เกมการจัดกลุ่มภาพวิธีการแยกสารผสม ตอนที่ 1/2
เกมการจัดกลุ่มภาพวิธีการแยกสารผสม ตอนที่ 2/2
การแยกองค์ประกอบของสีที่สกัดจากใบพืช
ตอบคำถามและสรุปเรื่อง การแยกสาร
ธาตุและสารประกอบ
การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นด้วยไฟฟ้า
การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
การรวมตัวระหว่างธาตุแมกนีเซียมกับแก๊สออกซิเจนในอากาศ
การชุบตะปูเหล็กด้วยสังกะสี
สรุปความรู้เรื่องธาตุและสารประกอบ
ปฎิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงของสาร
ปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียม
อภิปรายผลการทำกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารและกิจกรรมปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียม
ปัจจัยในการเกิดดิน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี ด้วยเกม X - O
ดินในท้องถิ่น
ลักษณะทั่วไป และองค์ประกอบของดิน
ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
สรุปและวิเคราะห์การสำรวจชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
ความรู้เรื่องดิน จากนักธรณีวิทยา
น้ำผิวดินและน้ำบาดาล
จำลองการกัดเซาะที่เกิดจากการกระทำของน้ำผิวดิน
จำลองการนำพา การสะสม และทับถมของตะกอนที่เกิดจากการกระทำของน้ำผิวดิน
เกมการ์ดภาพภูมิลักษณ์
จำลองการเกิดน้ำบาดาล
หินและวัฏจักรหิน
ศึกษาลักษณะของหิน
การเกิดหินอัคคี
การเกิดหินตะกอน
การเกิดหินแปร
ลักษณะทางกายภาพของหิน
วัฎจักรหิน
แหล่งแร่ในท้องถิ่น
ศึกษาและอภิปรายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน
สำรวจแหล่งแร่
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแร่
การสะท้อนแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ
ภาพที่เกิดจากการสะท้อนผิวราบ
สรุปหลักการเกิดภาพจากการสะท้อนผิวราบ
การสะท้อนแสงของวัตถุผิวโค้ง
ภาพจากกระจกนูนและกระจกเว้า
การหักเหของแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การมองเห็นวัตถุในน้ำ
ผลที่เกิดจากแสงส่องผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน
การกระจายของแสง
การหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน
การสะท้อนกลับของแสง
สรุปการหักเหของแสง
การมองเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็น
การมองเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความผิดปกติของสายตาและการแก้ไข
ความรู้รอบตัวกับการอธิบายเรื่องการมองเห็น
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์บางและเลนส์นูน
การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นแสงสีของวัตถุ
วัตถุยอมให้แสงผ่านได้อย่างไร
แสงสีผ่านแผ่นกรองแสงสี
การผสมแสงสี
สมดุลความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อสาร
อุณหภูมิกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ผลของความร้อนกับเส้นลวด
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ(ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร