(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE
วันที่เปิดสอน:   01 ต.ค. 2558  ถึง   14 มิ.ย. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: ไม่มี
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  128 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ ต้องทำการศึกษาด้วยตนเองตั้งแต่ ช่วงชั้นที่ 1 - 3 และทำแบบทดสอบผ่านที่เกณฑ์ 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร 
(หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 80% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 2 ปี 2559)

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ตัวอย่างการสอนของครูคณิตศาสตร์ ที่ใช้กลวิธีการสอนที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร UPGRADE นำมาใช้ในห้องเรียนแล้วทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากขึ้น

↑ ซ่อน
สารบัญ
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 1/4
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 2/4
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 3/4
การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ตอนที่ 4/4
การบวกและการคูณ
การบวกและการคูณ ตอนที่ 1/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 2/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 3/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 4/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 5/6
การบวกและการคูณ ตอนที่ 6/6
การคูณ
การคูณ ตอนที่ 1/6
การคูณ ตอนที่ 2/6
การคูณ ตอนที่ 3/6
การคูณ ตอนที่ 4/6
การคูณ ตอนที่ 5/6
การคูณ ตอนที่ 6/6
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 1/4
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 2/4
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 3/4
การแบ่งส่วนที่เท่ากัน การอ่านและเขียนเศษส่วน ตอนที่ 4/4
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ ตอนที่ 1/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ ตอนที่ 2/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ ตอนที่ 3/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ ตอนที่ 4/5
การแสดงเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ ตอนที่ 5/5
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 1/4
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 2/4
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 3/4
การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ตอนที่ 4/4
แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 2/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 3/3
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1/4
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2/4
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3/4
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4/4
กราฟ
กราฟ ตอนที่ 1/7
กราฟ ตอนที่ 2/7
กราฟ ตอนที่ 3/7
กราฟ ตอนที่ 4/7
กราฟ ตอนที่ 5/7
กราฟ ตอนที่ 6/7
กราฟ ตอนที่ 7/7
เอกสารประกอบการอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1/4
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2/4
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3/4
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4/4
แบบทดสอบหลังอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (สอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 80% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 2 ปี 2559)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ และใช้เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับการทำแบบทดสอบของระบบ โดยแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร