(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
ตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   16 มิ.ย. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: ไม่มี
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  923 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ ต้องทำการศึกษาด้วยตนเองตั้งแต่ ช่วงชั้นที่ 1 - 3 และทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร

(หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 80% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 2 ปี 2559)

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

ตัวอย่างการสอนของครูคณิตศาสตร์ ที่ใช้กลวิธีการสอนที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร UPGRADE นำมาใช้ในห้องเรียนแล้วทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากขึ้น

↑ ซ่อน
สารบัญ
กลวิธีการสอน
กลวิธีการสอนที่ใช้ในหลักสูตร UPGRADE
เพื่อนรักของเรา
เพื่อนรักของเรา ตอนที่ 1/4
เพื่อนรักของเรา ตอนที่ 2/4
เพื่อนรักของเรา ตอนที่ 3/4
เพื่อนรักของเรา ตอนที่ 4/4
ของเล่นของใช้
ของเล่นของใช้ ตอนที่ 1/3
ของเล่นของใช้ ตอนที่ 2/3
ของเล่นของใช้ ตอนที่ 3/3
แรงและการเคลื่อนที่
แรงและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1/4
แรงและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2/4
แรงและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3/4
แรงและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4/4
การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา
การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา ตอนที่ 1/4
การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา ตอนที่ 2/4
การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา ตอนที่ 3/4
การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา ตอนที่ 4/4
ปรากฏการณ์จากการโคจรรอบตัวเองของโลก
ปรากฏการณ์จากการโคจรรอบตัวเองของโลก ตอนที่ 1/4
ปรากฏการณ์จากการโคจรรอบตัวเองของโลก ตอนที่ 2/4
ปรากฏการณ์จากการโคจรรอบตัวเองของโลก ตอนที่ 3/4
ปรากฏการณ์จากการโคจรรอบตัวเองของโลก ตอนที่ 4/4
ร่างกายมนุษย์
ร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 1/4
ร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 2/4
ร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 3/4
ร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 4/4
บรรยากาศ
บรรยากาศ ตอนที่ 1/4
บรรยากาศ ตอนที่ 2/4
บรรยากาศ ตอนที่ 3/4
บรรยากาศ ตอนที่ 4/4
แสง
แสง ตอนที่ 1/4
แสง ตอนที่ 2/4
แสง ตอนที่ 3/4
แสง ตอนที่ 4/4
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ตอนที่ 1/4
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ตอนที่ 2/4
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ตอนที่ 3/4
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
เอกสารประกอบการอบรมตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2/2
แบบทดสอบหลังอบรม ตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (สอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 80% ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในรุ่นที่ 2 ปี 2559)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) รุ่นที่ 1
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) รุ่นที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร