(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    

(((ปิดอบรม))) [สอบซ่อม] รุ่นที่ 2 - แบบทดสอบหลักสูตรการอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ETV 1-3)
ผู้เรียนที่เรียนจบทุกบทเรียน และมีความประสงค์ขอเข้ารับการสอบซ่อมครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากระบบไม่ส่งผลคะแนน จะต้องส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนที่ท่านสังกัด เพื่อขอเข้ารับการสอบซ่อมพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน มายัง สสวท. ... อ่านเพิ่มเติม

  (((ปิดอบรม))) [สอบซ่อม] รุ่นที่ 2 - แบบทดสอบหลักสูตรการอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ETV 1-3)

ผู้เรียนที่เรียนจบทุกบทเรียน และมีความประสงค์ขอเข้ารับการสอบซ่อมครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากระบบไม่ส่งผลคะแนน จะต้องส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนที่ท่านสังกัด เพื่อขอเข้ารับการสอบซ่อมพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน มายัง สสวท. ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหลักสูตร จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการเรียนที่ผ่านมาของท่านประกอบกัน

โดยจะเปิดลงทะเบียนสอบซ่อม ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558

เข้าสอบซ่อมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

รายวิชาในหลักสูตรนี้