(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    

[สอบซ่อม] รุ่นที่ 3 - แบบทดสอบหลักสูตรการอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ETV 1-3)
ผู้เรียนที่เรียนจบทุกบทเรียน และมีความประสงค์ขอเข้ารับการสอบซ่อมครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากระบบไม่ส่งผลคะแนน จะต้องส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนที่ท่านสังกัด เพื่อขอเข้ารับการสอบซ่อมพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน มายัง สสวท. ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหลักสูตร จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการเร... อ่านเพิ่มเติม

 [สอบซ่อม] รุ่นที่ 3 - แบบทดสอบหลักสูตรการอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ETV 1-3)

ผู้เรียนที่เรียนจบทุกบทเรียน และมีความประสงค์ขอเข้ารับการสอบซ่อมครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากระบบไม่ส่งผลคะแนน จะต้องส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนที่ท่านสังกัด เพื่อขอเข้ารับการสอบซ่อมพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน มายัง สสวท. ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหลักสูตร จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการเรียนที่ผ่านมาของท่านประกอบกัน

โดยจะเปิดลงทะเบียนสอบซ่อม ตั้งแต่วันที่ 1- 31 มีนาคม 2559

เข้าสอบซ่อมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559

รายวิชาในหลักสูตรนี้
วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม 1 คน

วุฒิบัตร : มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : ไม่มี

วิทยากร: คณะวิทยากร สสวท.
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 01 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาที่เปิดสอน 01 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
จำนวนที่เปิดรับ 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม -

วุฒิบัตร : มี