เว็บไซต์ http://teacherpddevsite.com ได้ย้ายไปที่ http://teacherpd.ipst.ac.th แล้ว

ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามปกติที่ http://teacherpd.ipst.ac.th
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ teacherpd@ipst.ac.th